Zásady spracúvania osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť PRESCOT, s.r.o. v plnej miere rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je spoločnosť PRESCOT, s.r.o., 913 26 Neporadza 354, IČO: 36336254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14714/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. +421 904 344 233
e-mail: info@prescot.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.
Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o službách a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (č. telefónu, e mailová adresa).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia potrebných osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť.

b) Účtovné a daňové účely
Na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, daňového zákona a iných predpisov, sú spracúvané osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

c) Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie sú spracúvané osobné údaje uvedené v životopise/CV, motivačnom liste a v ostatných sprievodných dokumentoch, ktoré sú poskytnuté dotknutou osobou – uchádzačom o zamestnanie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

d) Kontaktný formulár na webovej stránke
Na účely kontaktovania Prevádzkovateľa priamo cez jeho webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára, sú spracúvané osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa dotknutej osoby.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom, resp. záujemcom o informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Príjemci osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.
Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria:
– zmluvný partner v oblasti účtovníctva;
– zmluvný partner v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi;
– správca informačných systémov.
(Bližšie informácie na vyžiadanie).

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:
 trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku;
 trvania účelu spracúvania osobných údajov;
 trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, príp. do doby namietania voči takémuto spracúvaniu údajov;
 doby stanovenej osobitnými predpismi;
 v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe poskytnutia súhlasu vymazané.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.

Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo:
 Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese info@prescot.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.
 Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; e mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
 elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu: info@prescot.sk;
 písomne na adresu: PRESCOT, s.r.o., 913 26 Neporadza 354.